Twój komputer nie wybuchnie

Ostatnią rzeczą, jaką powinieneś się martwić jest to, że Twój PC – z angielskiego personal computer, czyli komputer osobisty – wybuchnie. To się nigdy nie stanie. Żadnych iskier. Żadnych wybuchów. Żadnego bum. W wielu filmach science-fiction komputery wybuchają plując og­niem i żelastwem, ale w rzeczywistości nic takiego się nie dzieje. Kom­putery są na to zbyt leniwe.

Pomysł, że komputery mogą wybuchać, pochodzi z lat sześćdziesią­tych. Były to czasy, gdy Irwin Allen produkował najbardziej interesu­jące filmy science fiction i napełniał każdego lękiem, że dowolny kom­puter czy też urządzenie techniczne może pluć płomieniami w chwi­lach największego napięcia. W czasach, gdy pan Spock z serialu Star

Trek pokazywał obcy komputer i mówił rzeczy w rodzaju: „Zniszczcie tę kość, a cała planeta będzie tylko ciekłą skałą”. Nie jest to zbyt zachę­cające dla użytkownika arkuszy kalkulacyjnych końca XX wieku. Ale teraz, gdy czujesz się już bezpiecznie, bo wiesz, że PC nie wybuchają, możesz się spokojnie odprężyć i cieszyć tym rozdziałem, który jest miłym wstępem do poznania komputerów. Możesz się tutaj nauczyć podstawo­wych rzeczy. Rozdział ten jest pewnego rodzaju elementarzem do reszty książki. Większość pojęć omówionych tu jest później przedstawiana szcze­gółowo w sposób wyczerpujący, nudny i techniczny.